XÁC NHẬN TRÚNG TUYỂN

Nhập ngày sinh: dd/mm/yyyy (ví dụ: 10/12/2003, 03/02/2003)